NeoNet

NeoNet d.o.o.

Omladinskih Brigada 8.....II sprat, Novi Beograd, Srbija
Tel: 2698 203
Fax: 2698 203

prečišćaavanje otpadnih voda - ekološke septičke jame - BIOLAGUNA

UREĐAJI ZA BIOLOŠKO PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA
EKOLOŠKE SEPTIČKE JAMW - EKO SEPTIČKE JAME


BIOLAGUNA® 
II ili III stepen prečišćavanja
Kapacitet uređaja od 2.000 do 50.000 ES
Bez primarnog taložnka i evakuacije primarnog mulja
Za opštine, gradove, naselja, industriju i sl.


BIOLAGUNA® je savremen način prečišćavanja komunalnih i industrijskih otpadnih voda,
pogotovo voda s promenljivim dotocima i koncentracijama.
Biolaguna je u prednosti u svim parametrima po kojima se ocenjuje efikasnost uređaja za prečišćavanje
otpadnih voda : niska cena izrade, najviši stepen prečišćavanja i najniži pogonski troškovi.
Koriste se za otpadne vode s pretežnim udelom organskog opterećenja
(npr. za gradove s jakom prehrambenom industrijom – mlekare, pivare, klanice )
i to za kapacitete 2.000 – 50.000 ES.
Proces prečišćavanja u lagunama je nisko opterećen biološki proces s povratom ili bez povrata
aktivnog mulja.
Aeracija ja izvedena '' aeracijskim lancima '' koji osiguravaju dobro mešanje svih delova
aeracijske lagune. U taložnim lagunama se taloži mineralovani mulj koji se izvlači tek svakih
5–10 godina.

BIOLAGUNE®
odlično mogu da se prilagode posebnim zahtevima za uklanjanje azotnih ili fosfornih
jedinjenja.

BIOLAGUNA 22.000 ES Dimitrovgrad (5).GIF
BIPLAGUNA 22.500 ES Srbija, Dimitrovgrad

Zastupstvo : Neonet doo www.neonetdoo.co.rsCopyright © NeoNet d.o.o. 2024. All rights reserved.