NeoNet

NeoNet d.o.o.

Omladinskih Brigada 8.....II sprat, Novi Beograd, Srbija
Tel: 2698 203
Fax: 2698 203

prečišćaavanje otpadnih voda - ekološke septičke jame - BIOTIP max

UREĐAJI ZA BIOLOŠKO PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA
EKOLOŠKE SEPTIČKE JAME - EKO SEPTIČKE JAME


BIOTIP max® 
II ili III stepen prečišćavanja
Kapacitet uređaja od 2.000 do 100.000 ES
Bez primarnog taložnka i evakuacije primarnog mulja
Za opštine, gradove, naselja, industriju i sl.


BIOTIP max je savremeni konvencionalni uređaj za biološko prečišćavanje otpadnih voda.
Proces prečišćavanja je sa vraćanjem aktivnog mulja. Aeracija ja izvedena '' aeracijskim granama ''
koje osiguravaju dobro mešanje svih delova bioaeracijskih bazena.
Osnovni objekti na uređaju
BIOTIP max su: prostor za smeštaj postrojenja za fino mehaničko
prečišćavanje otpadne vode, bazeni za dodatnu denitrifikaciju, bioaeracijski bazeni, sekundarne
taložnice, skladište – ugušćivač mulja, prostor za smeštaj mašinske dehidracije ili uvećavanja mulja,
kanal za postavljanje merne opreme.

BIOTIP max, 5.250 ES Mojkovac (2).JPG  BIOTIP max, 5.250 ES Mojkovac (7).JPG
BIOTIP max, 5.250 ES Crna Gora, Mojkovac                                           BIOTIP max,5.250 ES Crna Gora, Mojkovac

Zastupstvo : NeoNet doo www.neonetdoo.co.rs

Copyright © NeoNet d.o.o. 2024. All rights reserved.