NeoNet

NeoNet d.o.o.

Omladinskih Brigada 8.....II sprat, Novi Beograd, Srbija
Tel: 2698 203
Fax: 2698 203

Biološko prečišćavanje otpadnih voda Srbija - Eko septičke jame

UREĐAJ ZA BIOLOŠKO PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA BIOTIP KUP U SRBIJI
Biološka septička jama sa aerobnim bakterijama

SELO NAKUČANI
OPŠTINA GORNJI MILANOVAC

Kopanje0.jpg  kopanje1.jpg
Slika1. Iskopavanje kanala za kanalizacione cevi      Slika2. Iskopavanje jame 250x460x220 cm za smeštaj
fi110 od objekta do mesta predviđenog za ukop       ekološke septičke jame, šahta za kompresor i
ekološke septičke jame BIOTIP KUP 6ES              rezervoara za vodu.
           
Saht za kompresor.jpg   sept.04.2016..jpg
Slika 3. Betoniranje šahta za kompresor             Slika 4. Spuštanje septičke jame na mršavi beton 10 cm

sept.06.2016..jpg   sept.07.2016.jpg
Slika 5. Postavljena ekološka septička       Slika 6 Postavljen rezervoar za prihvat vode druge
             jama BIOTIP KUP 6ES               kategorije iz ekološke septičke jame

sept.14.2016..jpg   Nakucani1 6ES.jpg
Slika 7. Povezana kanalizaciona mreža                           Slika 8. Povezan kompresor i strujno i pneumatski

Nakucani2 6ES.jpg   sept.12.2016..jpg
Slika 9. Sve spremno za zatrpavanje                           Slika 10. Izliv vode druge kategorije iz rezervoara koja
                                                                                   može da se koristi za zalivanje bašte, voćnjka, useva ili
                                                                                   da se dopunski preradi u vodu za piće.  
Copyright © NeoNet d.o.o. 2024. All rights reserved.